Teacher - Student

Teacher - Student hiển nhiên quá mà, là truyện về mối quan hệ giáo viên và học sinh.