Rape

Rape là cưỡng hiếp, hiếp râm thôi. Khuyến cáo đọc thôi không nên để ảnh hưởng quá nhiều với đời thực. Bóc lịch như chơi nhá!