Outdoor

Outdoor là quan hệ ở bên ngoài, khu vực công cộng.