Group

Group là thể loại truyện quan hệ từ ba người trở lên - chịch hội đồng thôi đó mà!