Cousins

Cousins là mối quan hệ giữa các thành viên là họ hàng, có máu mủ với nhau.